کلاس های آموزشی

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران

برگزارکننده عنوان کلاس تاریخ برگزاری مدرس مبلغ مهلت ثبت نام
هیات سوارکاری تهران کلینیک آموزش درساژ 1396/11/03 مهدی جمشیدخانی 4,000,000 ریال 1396/11/03 - 23:30 لیست ثبت نامها

برگزارکننده: فدراسیون سوارکاری

برگزارکننده عنوان کلاس تاریخ برگزاری مدرس مبلغ مهلت ثبت نام
فدراسیون سوارکاری کلاس پیش نیاز داوری درجه 3 پرش با اسب-اصفهان 1396/12/07 مرتضی سلسه ذاکرین 1,500,000 ریال 1396/12/05 - 16:00 ثبت نام لیست ثبت نامها
فدراسیون سوارکاری کلاس پیش نیاز داوری درجه 3 پرش -البرز 1396/12/08 محمدکاظمیان 1,500,000 ریال 1396/12/05 - 16:00 ثبت نام لیست ثبت نامها
فدراسیون سوارکاری کلاس داوری داوران سواری استقامت - تهران 1396/12/13 دکتر احمدرضا چراغی 3,000,000 ریال 1396/12/07 - 16:00 ثبت نام لیست ثبت نامها
فدراسیون سوارکاری کلاس بازآموزی/ داوران پرش با اسب - تهران 1396/12/07 دکتر احمدرضا چراغی 1,500,000 ریال 1396/12/05 - 16:00 ثبت نام لیست ثبت نامها
فدراسیون سوارکاری کارگاه آموزشی نعل بندی استان یزد 1396/12/03 محمود مکاری نزاد 1,500,000 ریال 1396/12/03 - 19:00 لیست ثبت نامها