کلاس های آموزشی

برگزارکننده عنوان کلاس تاریخ برگزاری مدرس مبلغ مهلت ثبت نام
فدراسیون سوارکاری آزمون ورودی مربیکری درجه سه کردستان 1397/02/25 مدرس فدراسیون 1,500,000 ریال 1397/02/27 - 16:54 لیست ثبت نامها
فدراسیون سوارکاری کلاس بازآموزی مربیان استان قزوین 1397/02/25 مدرس فدراسیون 1,500,000 ریال 1397/02/24 - 20:00 لیست ثبت نامها
فدراسیون سوارکاری آزمون ورودی مربیگری درجه سه قزوین 1397/02/25 مدرس فدراسیون 1,500,000 ریال 1397/02/25 - 09:02 لیست ثبت نامها
فدراسیون سوارکاری کلانتری جشنواره زیبایی-شهرکرد 1397/03/03 آقای مشکین باف 1,000,000 ریال 1397/03/03 - 16:16 ثبت نام لیست ثبت نامها
فدراسیون سوارکاری کلاس هندلری-شهرکرد 1397/03/04 آقای روشن ضمیر 1,000,000 ریال 1397/03/04 - 16:00 ثبت نام لیست ثبت نامها
فدراسیون سوارکاری قواین کتاب آبی برای برگزار کنندگان- تهران 1397/03/08 آقای فرهنگ فاضلی 1,000,000 ریال 1397/04/07 - 16:00 ثبت نام لیست ثبت نامها
فدراسیون سوارکاری کلاس هندلری- کرمانشاه 1397/03/11 آقای روشن ضمیر 1,000,000 ریال 1397/03/11 - 16:00 ثبت نام لیست ثبت نامها
فدراسیون سوارکاری کلاس داوری دره شوری-شیراز 1397/03/11 مدرس فدراسیون 1,500,000 ریال 1397/03/11 - 16:00 ثبت نام لیست ثبت نامها
فدراسیون سوارکاری کلاس سرمحاسبات 1397/03/03 آقای توفیق زاهدی 1,000,000 ریال 1397/03/03 - 16:00 ثبت نام لیست ثبت نامها
فدراسیون سوارکاری قوانین کتاب آبی- هندلرها- دی سی ها-کلانتران-تهران 1397/03/09 آقای فرهنگ فاضلی 1,000,000 ریال 1397/03/08 - 16:00 ثبت نام لیست ثبت نامها