لیست ثبت نام های کلاس

کلاس اموزش ولتیژ -استان کردستان

ترتیب متقاضی استان وضعیت توضیحات
1 پریسا رحیمی کردستان ثبت نام تایید
2 مجید اذرهوش مازندران ثبت نام تایید
3 رضا شاه محمدی کردستان ثبت نام تایید
4 هیما رحیمی کردستان ثبت نام تایید
5 سید سروش گنجی کردستان ثبت نام تایید
6 ارش میهمی کردستان ثبت نام تایید
7 محمد عرفان چتانی کردستان ثبت نام تایید
8 رضا رنجبر نژاد کردستان ثبت نام تایید
9 احمد لونی کردستان ثبت نام تایید
10 اقبال میهمی کردستان ثبت نام تایید
11 سید عطاالله گنجی کردستان ثبت نام تایید
12 شاپور هادی کردستان ثبت نام تایید
13 فرامرز کریم پور کردستان ثبت نام تایید
14 آیرین نوری کردستان ثبت نام تایید
15 ادریس محمدی کردستان ثبت نام تایید
16 تیمور میهمی کردستان ثبت نام تایید
17 نوید فدوی کردستان ثبت نام تایید
18 شادان رفیعی کردستان ثبت نام تایید
19 هیمن دلال فرجی کردستان ثبت نام تایید
20 آرام رحیمی کردستان ثبت نام تایید
21 ارتا زندی کردستان ثبت نام تایید
22 ارام میهمی کردستان ثبت نام تایید
23 نگین دلال فرجی کردستان ثبت نام تایید
24 فاطمه ملکی کردستان ثبت نام تایید
25 اریا میهمی کردستان ثبت نام تایید
26 فغره الدین میرکی کردستان ثبت نام تایید
27 سروش آقائی کردستان ثبت نام تایید
28 مسلم علیمرادی کردستان ثبت نام تایید
29 نیما مروتی کردستان ثبت نام تایید