لیست ثبت نام های کلاس

کلاس سرمحاسبات

ترتیب متقاضی استان وضعیت توضیحات
1 بیژن میرزائی تهران ثبت نام تایید
2 اکبر نژادسلیمان اردبیل ثبت نام تایید
3 ریحانه رشیدفرخی کرمان ثبت نام تایید