لیست ثبت نام های کلاس

کلاس هندلری-شهرکرد

ترتیب متقاضی استان وضعیت توضیحات
1 امیر شفیعی فرد اصفهان ثبت نام تایید
2 فاطمه عسکری گندمانی چهارمحال و بختیاری ثبت نام تایید
3 افشین نعمت الهی لرستان ثبت نام تایید
4 محمد هادی عمیدی حقیقی فارس ثبت نام تایید
5 سلمان حسین زاده چهارمحال و بختیاری ثبت نام تایید
6 حسین کاووسی قهفرخی چهارمحال و بختیاری ثبت نام تایید