لیست ثبت نام های کلاس

آزمون ورودی مربیگری درجه سه قزوین

ترتیب متقاضی استان وضعیت توضیحات
1 بهمن داتلی بیگی اصفهان ثبت نام تایید
2 علی رضا افصحی زاده قزوین ثبت نام تایید
3 فاطمه شعاعی زنجان ثبت نام تایید
4 هادی کریمیان قزوین ثبت نام تایید
5 مه سیما برهان قزوین ثبت نام تایید
6 ناهید عامریان سمنان ثبت نام تایید
7 ابراهیم کاوه سمنان ثبت نام تایید
8 فائزه فلاح قزوین ثبت نام تایید
9 صدف رشوند سرداری قزوین ثبت نام تایید
10 سهیل خضر حیدری قزوین ثبت نام تایید
11 محمود محبوبی قزوین ثبت نام تایید
12 سید احسان زعفرانی زنجان ثبت نام تایید
13 امیر مافی نژاد قزوین ثبت نام تایید
14 علی رضائی قزوین ثبت نام تایید
15 سارا تقوی زنجان ثبت نام تایید
16 محمدرضا قدس قزوین ثبت نام تایید