لیست ثبت نام های کلاس

کلاس بازآموزی مربیان استان قزوین

ترتیب متقاضی استان وضعیت توضیحات
1 زهره میرزایی برزگر قزوین ثبت نام تایید
2 سید حسین بحرینی قزوین ثبت نام تایید
3 ایرج جعفری قزوین ثبت نام تایید
4 علی میزبانی قزوین ثبت نام تایید
5 امید رحیمی قزوین ثبت نام تایید
6 محمد امین بهشتی قزوین ثبت نام تایید
7 پویا رجبی قزوین ثبت نام تایید
8 معین شیخلر قزوین ثبت نام تایید
9 حسین احمدی قزوین ثبت نام تایید
10 علیرضا مرتضایی قزوین ثبت نام تایید
11 الناز حاجی علیلو قزوین ثبت نام تایید