لیست ثبت نام های کلاس

آزمون ورودی مربیکری درجه سه کردستان

ترتیب متقاضی استان وضعیت توضیحات
1 آرمان تاج مهر کردستان ثبت نام تایید
2 سیده آوات حیدری کرمانشاه ثبت نام تایید
3 لاوان بذرافشان کردستان ثبت نام تایید
4 شاپور هادی کردستان ثبت نام تایید
5 سروش آقائی کردستان ثبت نام تایید
6 احمد لونی کردستان ثبت نام تایید
7 زانیار قریشی کردستان ثبت نام تایید
8 سهیلا قلندری تهران ثبت نام تایید
9 مجید اذرهوش مازندران ثبت نام تایید
10 ادریس محمدی کردستان ثبت نام تایید
11 آیرین نوری کردستان ثبت نام تایید
12 مجتبی حیدرنیا کردستان ثبت نام تایید
13 سید خبات حسامی کردستان ثبت نام تایید
14 وریا رحیمی کردستان ثبت نام تایید
15 نوید فدوی کردستان ثبت نام تایید
16 ارش میهمی کردستان ثبت نام تایید
17 اقبال میهمی کردستان ثبت نام تایید
18 پویا فاتحی پور کردستان ثبت نام تایید
19 نبز الله ویسی کردستان ثبت نام تایید
20 جهانفرد کاظمی کردستان ثبت نام تایید
21 پریسا رحیمی کردستان ثبت نام تایید
22 میلاد قادرمزی کردستان ثبت نام تایید