لیست ثبت نام های کلاس

کلاس اموزش ولتیژ-سمنان

ترتیب متقاضی استان وضعیت توضیحات
1 بابک گوهری سمنان ثبت نام تایید
2 مصطفی اعرابی سمنان ثبت نام تایید
3 فاطمه محمودیان سمنان ثبت نام تایید
4 زهرا یعقوبی سمنان ثبت نام تایید
5 هما توکلی سمنان ثبت نام تایید
6 سپیده قزوینیان سمنان ثبت نام تایید