لیست ثبت نام های کلاس

دوره آشنایی گویندگی-تهران

ترتیب متقاضی استان وضعیت توضیحات
1 ندا حسینی تهران ثبت نام تایید
2 حامد دبیران تهران ثبت نام تایید
3 سید حسن موسوی تهران ثبت نام تایید
4 سحر اصلانزاده البرز ثبت نام تایید
5 امین مافی نژاد قزوین ثبت نام تایید
6 کیوان قوچی سلدوزی تهران ثبت نام تایید
7 حسین شیرافکن تهران ثبت نام تایید
8 علی فیروزیان اصفهان ثبت نام تایید
9 حامد زارعی مرزآبادی تهران ثبت نام تایید