لیست ثبت نام های کلاس

کلاس داوری درجه 3 و بازآموزی استقامت- خوزستان

ترتیب متقاضی استان وضعیت توضیحات
1 وحید پورهاشمی کهگیلویه و بویراحمد ثبت نام تایید
2 امین فیصلی زاده خوزستان ثبت نام تایید
3 مریم قاسم پور اهوازی خوزستان ثبت نام تایید
4 امین نیک نژاد تهران ثبت نام تایید
5 محسن جهانی فر لرستان ثبت نام تایید
6 رسول پرندوار کهگیلویه و بویراحمد ثبت نام تایید
7 فایز دلنوازی نیا کهگیلویه و بویراحمد ثبت نام تایید
8 مهدی خنجرزاد تهران ثبت نام تایید
9 فاطمه کاردی خوزستان ثبت نام تایید
10 محمد رضا نیک روان خوزستان ثبت نام تایید
11 ستاره رئیسی خوزستان ثبت نام تایید
12 بهنام مکرمی خوزستان ثبت نام تایید
13 علی سپیدنامه خوزستان ثبت نام تایید
14 امین میر علی پور خوزستان ثبت نام تایید
15 ریحانه بارانی کهگیلویه و بویراحمد ثبت نام تایید
16 میثم حنائی خوزستان ثبت نام تایید
17 علی گلجویی خوزستان ثبت نام تایید