لیست ثبت نام های کلاس

کلاس اموزش ولتیژمازندران

ترتیب متقاضی استان وضعیت توضیحات
1 حسین عالمیان مازندران ثبت نام تایید
2 مهدیه سعادت نژاد اصفهان ثبت نام تایید
3 آرش خیراندیش مازندران ثبت نام تایید
4 امیرحسین حق پناه تهران ثبت نام تایید
5 اکرم فیلی بندی تهران ثبت نام تایید
6 مریم هدایتی شیرسوار مازندران ثبت نام تایید
7 مجید اذرهوش مازندران ثبت نام تایید
8 صابر احمدزاده مازندران ثبت نام تایید
9 رویین پوررضا دهستانی مازندران ثبت نام تایید
10 علی اصغر ذبیح زاده روشن مازندران ثبت نام تایید
11 حسین علی تبار مازندران ثبت نام تایید
12 مهران میقانی گلستان ثبت نام تایید
13 مصطفی مهدوی ایزدی مازندران ثبت نام تایید
14 ایلیا جعفری گلستان ثبت نام تایید
15 فرشید سرسخت جنتی مازندران ثبت نام تایید
16 علی باروط چی مازندران ثبت نام تایید
17 پارسا خورشیدیان مازندران ثبت نام تایید
18 محمد تقوی جلودار مازندران ثبت نام تایید
19 سحاب توکلی مازندران ثبت نام تایید
20 سید حسین خیری جلودار مازندران ثبت نام تایید