لیست ثبت نام های کلاس

قوانین ملی دامپزشکی مسابقات استقامت-خوزستان

ترتیب متقاضی استان وضعیت توضیحات
1 سجاد سیستانی خوزستان ثبت نام تایید
2 محسن وفایی سالارپور لرستان ثبت نام تایید
3 علی رونق خوزستان ثبت نام تایید
4 عباس حسنی خوزستان ثبت نام تایید
5 زهره مهدی پور خوزستان ثبت نام تایید
6 محسن مروتی یزد ثبت نام تایید
7 سروش حسن پور امیرآبادی خوزستان ثبت نام تایید
8 سعید موسی علی خوزستان ثبت نام تایید
9 کورش زکی زاده اصفهان ثبت نام تایید