لیست ثبت نام های کلاس

کلاس یک روزه بازآموزی/ پرش با اسب در اصفهان

ترتیب متقاضی استان وضعیت توضیحات
1 امیر محسن جهادی نایینی تهران ثبت نام رد
2 سید محمد بنی هاشم خراسان رضوی ثبت نام رد
3 مسعود محکم کار اصفهان ثبت نام رد
4 علی فیروزیان اصفهان ثبت نام رد
5 علیرضا ال یاسین فارس ثبت نام رد
6 حوری شیرین پرور اصفهان ثبت نام رد