لیست ثبت نام های کلاس

کلاس یک روزه پیش نیاز داوری درجه 3 پرش -اصفهان

ترتیب متقاضی استان وضعیت توضیحات
1 رویا بهرامی تهران ثبت نام رد
2 نیلوفر عباسی تهران ثبت نام رد
3 رضا پورمقدم تهران ثبت نام رد
4 حامد جاوید اصفهان ثبت نام رد
5 آذر افضل دهکردی اصفهان ثبت نام رد
6 معصومه نجفی تهران ثبت نام رد
7 پویا رجبی قزوین ثبت نام رد
8 سارا محمدی دوستدار قم ثبت نام رد
9 مسعود مرادلو قم ثبت نام رد
10 سهیل ربیعی البرز ثبت نام رد
11 شیرین کریمی تهران ثبت نام رد
12 زهرا عامری تهران ثبت نام رد
13 میلاد صناعی زاده فارس ثبت نام رد
14 فاطمه ملکی آدرانی البرز ثبت نام رد