لیست ثبت نام های کلاس

دوره کوتاه مدت و مهارتی پرورش اسب

ترتیب متقاضی استان وضعیت توضیحات
1 محمد اخباری تهران ثبت نام تایید
2 مصطفی طبرزدی تهران ثبت نام تایید
3 محمدحسین شهابی نیا تهران ثبت نام تایید
4 پوریا شعبانی تهران ثبت نام تایید
5 امیرحسین عابدی تهران ثبت نام تایید
6 مهیار سلطانی تهران ثبت نام تایید
7 اکبر حقیقی فشی تهران ثبت نام تایید
8 اسمعیل ناحی آذربایجان شرقی ثبت نام تایید
9 سعید دهرویه تهران ثبت نام تایید
10 سید محمد حسین ذکرگو گیلان ثبت نام تایید
11 سحر پیدایش فرد تهران ثبت نام تایید
12 بابک گوهری سمنان ثبت نام تایید
13 مرتضی محمدلو زنجان ثبت نام تایید
14 عبدالرضا جعفریان تهران ثبت نام تایید
15 مهرداد کشیکچی لواسانی تهران ثبت نام تایید
16 رضا جعفری تهران ثبت نام تایید
17 مهدی رضائی اصفهان ثبت نام تایید
18 علی پولادوند تهران ثبت نام تایید