لیست ثبت نام های کلاس

دوره کوتاه مدت و مهارتی پرورش اسب

ترتیب متقاضی استان وضعیت توضیحات
1 محمد اخباری تهران ثبت نام تایید
2 مصطفی طبرزدی تهران ثبت نام تایید
3 محمدحسین شهابی نیا تهران ثبت نام تایید
4 پوریا شعبانی تهران ثبت نام تایید