لیست ثبت نام های کلاس

آزمون ورودی مربیگری درجه ۳- استان لرستان

ترتیب متقاضی استان وضعیت توضیحات
1 میثم طهماسبی بلداجی چهارمحال و بختیاری ثبت نام تایید
2 محمد مرادنژاد لرستان ثبت نام تایید
3 فریدون نراقی پور لرستان ثبت نام تایید
4 سمیرا زمانی چگنی لرستان ثبت نام تایید
5 مجتبی پاکزاد لرستان ثبت نام تایید
6 فاطمه حسینی لرستان ثبت نام تایید
7 احمد حسینی لرستان ثبت نام تایید
8 علی حسینی روزبهانی لرستان ثبت نام تایید
9 خسرو گودرزی لرستان ثبت نام تایید
10 نرگس قربانی فارس ثبت نام تایید
11 محسن محمودی لرستان ثبت نام تایید
12 راضیه مالزیری تهران ثبت نام تایید
13 بهنام کرمی لرستان ثبت نام تایید
14 مجید ساکی تهران ثبت نام تایید
15 زهره حاجیلو لرستان ثبت نام تایید
16 فاطمه نیک نژاد لرستان ثبت نام تایید
17 محمد حسین ابراهیمی نورعلی همدان ثبت نام تایید
18 مرضیه مالزیری لرستان ثبت نام تایید
19 محسن جهانی فر لرستان ثبت نام تایید
20 دانیال همتی روزبهانی لرستان ثبت نام تایید
21 فریبا زین العابدین لرستان ثبت نام تایید
22 سید فخرالدین عابدی لرستان ثبت نام تایید
23 سعید محمدی لرستان ثبت نام تایید
24 علی اکبر کرمی لرستان ثبت نام تایید