همه مسابقات پرش با اسب

برگزارکننده: فدراسیون سوارکاری / مسابقه پرش اسب ایرانی / محل: باشگاه نوروز آباد

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب های پونی جمعه 1396/12/25 0 ریال 1396/12/24 - 21:00 لیست
پونی اکیوفان جمعه 1396/12/25 0 ریال 1396/12/24 - 21:00 لیست
مسابقه اسب‌های خالص نژاد ایرانی جمعه 1396/12/25 1,500,000 ریال 1396/12/24 - 21:00 لیست

برگزارکننده: فدراسیون سوارکاری / مسابقات پرش با اسب جام پدیده سازان 12 / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
C1 بزرگسالان چهارشنبه 1396/12/16 1,250,000 ریال 1396/12/15 - 15:00 لیست
رده B1 بزرگسالان چهارشنبه 1396/12/16 2,500,000 ریال 1396/12/15 - 15:00 لیست
جوانان B چهارشنبه 1396/12/16 1,250,000 ریال 1396/12/15 - 15:00 لیست
رده c بزرگسالان پنج شنبه 1396/12/17 1,900,000 ریال 1396/12/16 - 15:00 لیست
B نونهال پنج شنبه 1396/12/17 700,000 ریال 1396/12/16 - 15:00 لیست
نوجوان B پنج شنبه 1396/12/17 900,000 ریال 1396/12/16 - 15:00 لیست
بزرگسالان A1 جمعه 1396/12/18 3,800,000 ریال 1396/12/17 - 15:00 لیست
مالکین o2 جمعه 1396/12/18 1,250,000 ریال 1396/12/17 - 15:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهل و دومین رویداد پرش با اسب هیأت - نزاجا / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1396/12/11 700,000 ریال 1396/12/10 - 21:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1396/12/11 700,000 ریال 1396/12/10 - 21:30 لیست
E جمعه 1396/12/11 700,000 ریال 1396/12/10 - 21:30 لیست
اسبهای زایچه ایران جمعه 1396/12/11 900,000 ریال 1396/12/10 - 21:30 لیست
C بزرگسال جمعه 1396/12/11 1,900,000 ریال 1396/12/10 - 21:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهل و دومین رویداد پرش با اسب هیأت - آزمون / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1396/12/11 700,000 ریال 1396/12/10 - 21:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1396/12/11 700,000 ریال 1396/12/10 - 21:30 لیست
E جمعه 1396/12/11 700,000 ریال 1396/12/10 - 21:30 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1396/12/11 1,250,000 ریال 1396/12/10 - 21:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهل و یکمین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1396/12/04 700,000 ریال 1396/12/03 - 22:40 لیست
سوار مبتدی جمعه 1396/12/04 700,000 ریال 1396/12/03 - 22:40 لیست
O2 مالکین جمعه 1396/12/04 1,250,000 ریال 1396/12/03 - 22:40 لیست
C بزرگسال جمعه 1396/12/04 1,900,000 ریال 1396/12/03 - 22:40 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / یازدهمین رویداد هیأت پاکدشت / محل: باشگاه توسن

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1396/12/03 700,000 ریال 1396/12/02 - 23:59 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1396/12/03 700,000 ریال 1396/12/02 - 23:59 لیست
E پنج شنبه 1396/12/03 700,000 ریال 1396/12/02 - 23:59 لیست
اسبهای زایچه ایران پنج شنبه 1396/12/03 900,000 ریال 1396/12/02 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و نهمین رویداد هیأت (نزاجا) / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1396/11/27 700,000 ریال 1396/11/26 - 20:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1396/11/27 700,000 ریال 1396/11/26 - 20:30 لیست
E جمعه 1396/11/27 700,000 ریال 1396/11/26 - 20:30 لیست
اسبهای زایچه ایران جمعه 1396/11/27 900,000 ریال 1396/11/26 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1396/11/27 1,250,000 ریال 1396/11/26 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و نهمین رویداد هیأت (آزمون) / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1396/11/27 700,000 ریال 1396/11/26 - 22:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1396/11/27 700,000 ریال 1396/11/26 - 22:30 لیست
رده E جمعه 1396/11/27 700,000 ریال 1396/11/26 - 22:30 لیست
C1 بزرگسالان جمعه 1396/11/27 1,250,000 ریال 1396/11/26 - 22:30 لیست

برگزارکننده: فدراسیون سوارکاری / جام پرشیا خودرو / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
دوبخشی چهارشنبه 1396/11/18 900,000 ریال 1396/11/17 - 15:00 لیست
رده C1 چهارشنبه 1396/11/18 1,250,000 ریال 1396/11/17 - 15:00 لیست
رده C1 پنج شنبه 1396/11/19 1,250,000 ریال 1396/11/18 - 14:00 لیست
رده C پنج شنبه 1396/11/19 1,900,000 ریال 1396/11/18 - 14:00 لیست
مالکین o2 جمعه 1396/11/20 1,250,000 ریال 1396/11/19 - 14:00 لیست
بزرگسالان B1 جمعه 1396/11/20 2,500,000 ریال 1396/11/19 - 14:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و هشتمین رویداد پرش با اسب هیأت - نزاجا / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1396/11/06 700,000 ریال 1396/11/05 - 20:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1396/11/06 700,000 ریال 1396/11/05 - 20:30 لیست
E جمعه 1396/11/06 700,000 ریال 1396/11/05 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1396/11/06 1,250,000 ریال 1396/11/05 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و هشتمین رویداد پرش با اسب هیأت - بام / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1396/11/06 700,000 ریال 1396/11/05 - 20:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1396/11/06 700,000 ریال 1396/11/05 - 20:30 لیست
E جمعه 1396/11/06 700,000 ریال 1396/11/05 - 20:30 لیست
C بزرگسال جمعه 1396/11/06 1,900,000 ریال 1396/11/05 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و هفتمین رویداد هیأت / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1396/10/21 700,000 ریال 1396/10/20 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1396/10/21 700,000 ریال 1396/10/20 - 20:30 لیست
O1 مالکین پنج شنبه 1396/10/21 1,250,000 ریال 1396/10/20 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1396/10/21 1,250,000 ریال 1396/10/20 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و ششمین رویداد پرش با اسب هیأت (نزاجا) / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1396/10/14 700,000 ریال 1396/10/13 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1396/10/14 700,000 ریال 1396/10/13 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1396/10/14 700,000 ریال 1396/10/13 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1396/10/14 1,250,000 ریال 1396/10/13 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و ششمین رویداد پرش با اسب هیأت (آزمون) / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1396/10/14 700,000 ریال 1396/10/13 - 23:59 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1396/10/14 700,000 ریال 1396/10/13 - 23:59 لیست
E پنج شنبه 1396/10/14 700,000 ریال 1396/10/13 - 23:59 لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1396/10/14 1,250,000 ریال 1396/10/13 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / دهمین رویداد پاکدشت - یادواره شهید مهدی فتحی / محل: باشگاه توسن

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1396/10/08 700,000 ریال 1396/10/07 - 20:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1396/10/08 700,000 ریال 1396/10/07 - 20:30 لیست
E جمعه 1396/10/08 700,000 ریال 1396/10/07 - 20:30 لیست
D1 بزرگسال جمعه 1396/10/08 700,000 ریال 1396/10/07 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1396/10/08 1,250,000 ریال 1396/10/07 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و پنجمین رویداد هیأت / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1396/10/08 700,000 ریال 1396/10/07 - 20:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1396/10/08 700,000 ریال 1396/10/07 - 20:30 لیست
E جمعه 1396/10/08 700,000 ریال 1396/10/07 - 20:30 لیست
O2 مالکین جمعه 1396/10/08 1,250,000 ریال 1396/10/07 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / رویداد بیست و پنجم پرش با اسب استان تهران / محل: باشگاه شهداء

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1396/06/30 700,000 ریال 1396/06/29 - 22:00 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1396/06/30 700,000 ریال 1396/06/29 - 22:00 لیست
رده D1 بزرگسال پنج شنبه 1396/06/30 700,000 ریال 1396/06/29 - 22:00 لیست
رده O2 مالکین پنج شنبه 1396/06/30 1,250,000 ریال 1396/06/29 - 22:00 لیست
رده C بزرگسال پنج شنبه 1396/06/30 1,900,000 ریال 1396/06/29 - 22:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / رویداد بیست و چهارم پرش استان تهران / محل: باشگاه توسن

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی چهارشنبه 1396/06/29 700,000 ریال 1396/06/29 - 12:00 لیست
سوار مبتدی چهارشنبه 1396/06/29 700,000 ریال 1396/06/29 - 12:00 لیست
رده E چهارشنبه 1396/06/29 700,000 ریال 1396/06/29 - 12:00 لیست
رده D1 بزرگسال چهارشنبه 1396/06/29 700,000 ریال 1396/06/29 - 12:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / رویداد بیست و سوم پرش با اسب در باشگاه بام / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1396/06/24 700,000 ریال 1396/06/23 - 20:00 لیست
سوار مبتدی جمعه 1396/06/24 700,000 ریال 1396/06/23 - 20:00 لیست
رده E جمعه 1396/06/24 700,000 ریال 1396/06/23 - 20:00 لیست
رده C جوان جمعه 1396/06/24 1,250,000 ریال 1396/06/23 - 20:00 لیست
رده C1 بزرگسال جمعه 1396/06/24 1,250,000 ریال 1396/06/23 - 20:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / رویداد بیست و سوم پرش با اسب در باشگاه نزاجا / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1396/06/23 700,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1396/06/23 700,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست
رده E پنج شنبه 1396/06/23 700,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست
رده C نونهال پنج شنبه 1396/06/23 700,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست
رده C نوجوان پنج شنبه 1396/06/23 900,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست
رده C جوان پنج شنبه 1396/06/23 1,250,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست
رده C1 بزرگسال پنج شنبه 1396/06/23 1,250,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست