همه مسابقات پرش با اسب

برگزارکننده: فدراسیون سوارکاری / قهرمانی کشور رده های سنی نونهال تا جوان / محل: باشگاه نوروز آباد

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
قهرمانی کشور نونهالان جمعه 1396/07/28 0 ریال 1396/07/25 - 14:00 ثبت نام لیست
قهرمانی کشور نوجوان جمعه 1396/07/28 0 ریال 1396/07/25 - 14:00 ثبت نام لیست
قهرمانی کشور جوانان جمعه 1396/07/28 0 ریال 1396/07/25 - 14:00 ثبت نام لیست

برگزارکننده: فدراسیون سوارکاری / روز پنجم مسابقات لیگ برتر پرش با اسب / محل: باشگاه نوروز آباد

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
روز پنجم لیگ رده B1 بزرگسال پنج شنبه 1396/07/27 2,500,000 ریال 1396/07/26 - 21:36 ثبت نام لیست
O2 مالکین پنج شنبه 1396/07/27 1,250,000 ریال 1396/07/26 - 21:36 ثبت نام لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / بيست و ششمین رویداد پرش با اسب هیأت سوارکاری استان تهران / محل: باشگاه شهداء

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب های خالص نژاد ایرانی سوارکاران نونهال و نوجوان جمعه 1396/07/14 600,000 ریال 1396/07/13 - 20:00 لیست
اسب های پونی سوارکاران زیر 14 سال جمعه 1396/07/14 0 ریال 1396/07/13 - 20:00 لیست
اسب های خالص ایرانی سوارکاران جوان و بزرگسال جمعه 1396/07/14 800,000 ریال 1396/07/13 - 20:00 لیست
اسب مبتدی جمعه 1396/07/14 700,000 ریال 1396/07/13 - 20:00 لیست
سوار مبتدی جمعه 1396/07/14 700,000 ریال 1396/07/13 - 20:00 لیست
رده E جمعه 1396/07/14 700,000 ریال 1396/07/13 - 20:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / رویداد بيست و ششم پرش با اسب هیأت سوارکاری استان تهران / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
رده C نونهال پنج شنبه 1396/07/13 700,000 ریال 1396/07/12 - 23:59 لیست
رده C نوجوان پنج شنبه 1396/07/13 900,000 ریال 1396/07/12 - 23:59 لیست
رده C جوان پنج شنبه 1396/07/13 1,250,000 ریال 1396/07/12 - 23:59 لیست
رده E پنج شنبه 1396/07/13 700,000 ریال 1396/07/12 - 23:59 لیست
رده C بزرگسال پنج شنبه 1396/07/13 1,900,000 ریال 1396/07/12 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / رویداد بیست و سوم پرش با اسب در باشگاه بام / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1396/06/24 700,000 ریال 1396/06/23 - 20:00 لیست
سوار مبتدی جمعه 1396/06/24 700,000 ریال 1396/06/23 - 20:00 لیست
رده E جمعه 1396/06/24 700,000 ریال 1396/06/23 - 20:00 لیست
رده C جوان جمعه 1396/06/24 1,250,000 ریال 1396/06/23 - 20:00 لیست
رده C1 بزرگسال جمعه 1396/06/24 1,250,000 ریال 1396/06/23 - 20:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / رویداد بیست و سوم پرش با اسب در باشگاه نزاجا / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1396/06/23 700,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1396/06/23 700,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست
رده E پنج شنبه 1396/06/23 700,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست
رده C نونهال پنج شنبه 1396/06/23 700,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست
رده C نوجوان پنج شنبه 1396/06/23 900,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست
رده C جوان پنج شنبه 1396/06/23 1,250,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست
رده C1 بزرگسال پنج شنبه 1396/06/23 1,250,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست