لیست سوارکاران ثبت نامی

مسابقات پرش با اسب قهرمانی استان تهران: B جوان

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
2 علیرضا هفت برادران شیوا جم اصفهان هفت برادران تایید
3 سروش بلدی رزاکر فایر فاکس آزمون تهران سروش بلدی تایید
4 سینا زینلی نالا زد شبنم تهران مهندس ریاضی تایید
5 امیرحسین ریحانیان ویلن نوی وه شهداء تهران ریحانیان تایید
6 امیر ارسلان تنباکوکار کیبانا ام آزمون تهران امیرارسلان تنباکوکار تایید
7 مهسا شفیعی والری آزمون تهران شفیعی تایید
8 غزل قدیری بومیلا بام تهران قدیری تایید
9 سیدایمان حسینی چارلی رخش صبا تهران آقای داوری تایید
10 تارخ پرند ارانا آزمون تهران رئوفی تایید
11 محمدابوالحسنی زاده ایزارلا آزمون تهران ابوالحسنی زاده تایید
12 سعید کلانتری استرلا بام تهران --- تایید
13 دینا حبیبی توآندو ون د ویو لوی حبیبی تهران ستوده تایید
15 ایمان کریمی فر (یوتو) آزمون تهران تایید
16 مهسا شفیعی (وولی ول) آزمون تهران تایید
1 حانیه مهدیزاده زیپلین آزمون تهران مهدی زاده رد
14 سجاد حاجی یزدی بلانکو شهاب تهران وحید نجد رد