لیست سوارکاران ثبت نامی

بیست و هشتمین رویداد هیأت - آزمون: اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 محمد گرایلی مدونا شهداء تهران افضلی تایید (خارج رده)
2 آفرین مقدم اسبرانزا اس آزمون تهران مقدم تایید (خارج رده)
3 حمید حبیبی شارمان3 حبیبی تهران پاکدامن تایید
4 حمید حبیبی کرادو حبیبی تهران پاکدامن تایید (خارج رده)
5 محمد گرایلی پاپیلون اسنومن شهداء تهران نریمانی تایید (خارج رده)
6 پانیذ صفا پیکاسو الغدیر تهران پانیذ صفا تایید (خارج رده)
7 عباس قدیری هارمونی شبنم تهران آرشا غفاری تایید
8 سامان وحدت آرمان رخش صبا تهران سامان وحدت تایید (خارج رده)
9 فرهاد تیموری چمپیون بنیاد امام خمینی تهران نیلوفر ملک تایید (خارج رده)
10 سید فراز قمصری چمپیون بام تهران سید فراز قمصری تایید (خارج رده)
11 تارخ پرند لندوس آزمون تهران پیری تایید
12 پرهام تیموری گلدن فلای بنیاد امام خمینی تهران سجاد مهاجری تایید (خارج رده)
13 محمد رضا طراحیان ژاکلین کندی حبیبی تهران جعفریان تایید
14 جهانگیر جهان بین گلدپلی آزمون تهران خانم آفرین مقدم تایید (خارج رده)
15 سجاد کلانتری ایوانکا چیتگر تهران کلانتری تایید (خارج رده)
16 مجید منصوری سرمه الوند تهران هانیه عالمی تایید (خارج رده)
17 میلاد عطار ران فور چیف بیوراسب تهران میلاد عطار تایید سیلمی تروبرد
18 سیدایمان حسینی کوبالیبرویکی رخش صبا تهران خانم صالحی تایید
19 سیدایمان حسینی جاینت رخش صبا تهران خانم شکاری تایید
20 علیرضا میرزائی ایگل الغدیر تهران یونس باقری تایید (خارج رده)
21 الهام فرد کاترین آزمون تهران مهدیار کرمی تایید (خارج رده)
22 فرزان رضایی زوکچرو الغدیر تهران فرزان رضایی تایید (خارج رده)
24 علیرضا علیرضایی سیدو زد جم تهران احمدی تایید
25 مجید منصوری گلتن الوند تهران نوشین موسوی تایید
26 محمد کریمی بونیتا شهداء تهران اسماعیلی تایید (خارج رده)
27 تارخ پرند زایونیک آزمون تهران عرفان مؤذن تایید (خارج رده)
28 سید محمد حسین دهقان سالار جم تهران ح تایید
29 سید محمد حسین دهقان زئوس جم تهران مقدم تایید
30 سعید رضا ساعدی (کوییک لیدی زد) آریاسب تهران تایید (خارج رده)
31 سینا سیاه منصور (رعنا) میثاق تهران تایید (خارج رده)
23 مهدی پور شیرازی رویال کارلا آریاسب تهران رشتیانی رد - (انصراف کاربر)