لیست سوارکاران ثبت نامی

بیست و هشتمین رویداد هیأت - نزاجا: اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 رضا جعفری نونیکس نزاجا تهران وحید احیایی قدرتی تایید
2 علی پولادوند کاناوالاریو کوثر تهران وزارت دفاع تایید
3 محمد حسین مکاری نژاد آیکتچر ثقفی تهران سلیمی تایید
4 هومان جلالی ملورین کوثر تهران قنبری تایید
5 محمد صنعتگر کرانی نزاجا تهران نزاجا تایید
6 حسن صفدری (میلتن) نزاجا تهران تایید
7 مرتضی قنبریان (لی لیوم) نزاجا تهران تایید (خارج رده)
8 امیرحسین دارابی (اسکای مستر) نزاجا تهران تایید