لیست سوارکاران ثبت نامی

بيست و ششمین رویداد پرش با اسب هیأت سوارکاری استان تهران: رده E

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 محمد گرایلی سان فین فین شهداء تهران آقای احسانی رد کنسل شدن مسابقه
2 حمیدرضا حاجی کندی سلن شهداء تهران میترا فراهانی رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
3 محمد زرین گالانتیکا شهاب تهران شهاب حاجی احمدی رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
4 محمد زرین لاولی شهاب تهران شهاب حاجی احمدی رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
5 مهدی شفیعی فرت نزاجا تهران مهدی شفیعی رد - (انصراف کاربر)
6 محمد ولی اله فورینکا اسب ایران تهران محمد ولی اله رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
7 محمد ولی اله چاپلین اسب ایران تهران محمد ولی اله رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
8 محمد ولی اله آریتون اسب ایران تهران محمد ولی اله رد - (انصراف کاربر)
9 سعید نظری گارتو لا به له شهداء تهران سعید نظری رد - (انصراف کاربر)
10 علیرضا میرزائی آتینا زد الغدیر تهران موذن رد - (انصراف کاربر)
11 مهدی نعمتی فوریو اسب ایران تهران MAHDI NEMATI رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
12 مهدی نعمتی فنتستیک اسب ایران تهران MAHDI NEMATI رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
13 پانیذ صفا پیکاسو الغدیر تهران پانیذ صفا رد - (انصراف کاربر)
14 محمد سیاه منصوری پرند میثاق تهران رویا بنایی رد - (انصراف کاربر)