لیست سوارکاران ثبت نامی

بيست و ششمین رویداد پرش با اسب هیأت سوارکاری استان تهران: رده E

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 محمد گرایلی سان فین فین شهداء تهران آقای احسانی رد
2 حمیدرضا حاجی کندی سلن شهداء تهران میترا فراهانی رد (خارج رده)
3 محمد زرین گالانتیکا شهاب تهران شهاب حاجی احمدی رد (خارج رده)
4 محمد زرین لاولی شهاب تهران شهاب حاجی احمدی رد (خارج رده)
5 مهدی شفیعی فرت نزاجا تهران مهدی شفیعی رد
6 محمد ولی اله فورینکا اسب ایران تهران محمد ولی اله رد (خارج رده)
7 محمد ولی اله چاپلین اسب ایران تهران محمد ولی اله رد (خارج رده)
8 محمد ولی اله آریتون اسب ایران تهران محمد ولی اله رد
9 سعید نظری گارتو لا به له شهداء تهران سعید نظری رد
10 علیرضا میرزائی آتینا زد الغدیر تهران موذن رد
11 مهدی نعمتی فوریو اسب ایران تهران MAHDI NEMATI رد (خارج رده)
12 مهدی نعمتی فنتستیک اسب ایران تهران MAHDI NEMATI رد (خارج رده)
13 پانیذ صفا پیکاسو الغدیر تهران پانیذ صفا رد
14 محمد سیاه منصوری پرند میثاق تهران رویا بنایی رد