لیست سوارکاران ثبت نامی

بيست و ششمین رویداد پرش با اسب هیأت سوارکاری استان تهران: سوار مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 ملیکا جعفریان ابتین شبدیز تهران جعفریان رد
2 سید یونس باقری ایگل الغدیر تهران یونس باقری رد
3 محمد ریاستیان اماداوس بنیاد امام خمینی تهران محمد ریاستیان رد
4 بیتا اخگر سایمون الغدیر تهران بیتا اخگر رد
5 بابک انصافی زامیرو بنیاد امام خمینی تهران بابک انصافی رد
6 سیاوش نورمحمدی تقی آبادی کرازیانا شهداء تهران فهیمه اسلامی فر رد
7 مسعود یزدی سوت آرژانتینا فرمان آرا البرز قلندر رد (خارج رده)
8 امیر محمد حسینعلی کایا شهاب تهران حمید حسینعلی رد
9 بهناز اسدی بونیتا شهداء تهران بهناز اسدی رد
10 سجاد جعفری مرصده شبدیز اصفهان لاجوردی رد
11 مهران ولی الله گلگسی اسب ایران تهران مهران ولی اله رد
12 کیانوش ولی الله ادرین اسب ایران تهران کیانوش ولی اله رد
13 رضا یوسفی اودیسه الغدیر تهران پانیذ صفا رد
14 کیوان ساعدی کوئیناسیتی شهداء تهران کیوان ساعدی رد (خارج رده)
15 سپهر ناطقی آیریس ایرن شهداء تهران سپهرناطقی رد