لیست سوارکاران ثبت نامی

بيست و ششمین رویداد پرش با اسب هیأت سوارکاری استان تهران: سوار مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 ملیکا جعفریان ابتین شبدیز تهران جعفریان رد - (انصراف کاربر)
2 سید یونس باقری ایگل الغدیر تهران یونس باقری رد - (انصراف کاربر)
3 محمد ریاستیان اماداوس بنیاد امام خمینی تهران محمد ریاستیان رد - (انصراف کاربر)
4 بیتا اخگر سایمون الغدیر تهران بیتا اخگر رد - (انصراف کاربر)
5 بابک انصافی زامیرو بنیاد امام خمینی تهران بابک انصافی رد - (انصراف کاربر)
6 سیاوش نورمحمدی تقی آبادی کرازیانا شهداء تهران فهیمه اسلامی فر رد - (انصراف کاربر)
7 مسعود یزدی سوت آرژانتینا فرمان آرا البرز قلندر رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
8 امیر محمد حسینعلی کایا شهاب تهران حمید حسینعلی رد - (انصراف کاربر)
9 بهناز اسدی بونیتا شهداء تهران بهناز اسدی رد - (انصراف کاربر)
10 سجاد جعفری مرصده شبدیز اصفهان لاجوردی رد - (انصراف کاربر)
11 مهران ولی الله گلگسی اسب ایران تهران مهران ولی اله رد - (انصراف کاربر)
12 کیانوش ولی الله ادرین اسب ایران تهران کیانوش ولی اله رد - (انصراف کاربر)
13 رضا یوسفی اودیسه الغدیر تهران پانیذ صفا رد - (انصراف کاربر)
14 کیوان ساعدی کوئیناسیتی شهداء تهران کیوان ساعدی رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
15 سپهر ناطقی آیریس ایرن شهداء تهران سپهرناطقی رد - (انصراف کاربر)