لیست سوارکاران ثبت نامی

بيست و ششمین رویداد پرش با اسب هیأت سوارکاری استان تهران: اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 حمیدرضا دارستانی رین گلد بنیاد امام خمینی تهران براتی رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)
2 آرش عباسی فخر ایلان شهاب تهران حمید حسینعلی رد - (انصراف کاربر) (خارج رده)