لیست سوارکاران ثبت نامی

بيست و ششمین رویداد پرش با اسب هیأت سوارکاری استان تهران: اسب های خالص ایرانی سوارکاران جوان و بزرگسال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 مرتضی حسینی ماهان آذین البرز ارین بهرامی رد - (انصراف کاربر)
2 سعید عزتی آی گل نکونام توسن تهران دکتر مریم فتحی رد - (انصراف کاربر)
3 محمدحسین فرهانی فوریو(برای تو) رخش صبا تهران بابک بهروش رد - (انصراف کاربر)
4 حمید حسینعلی کایا شهاب تهران حمید حسینعلی رد - (انصراف کاربر)
5 سجاد حاجی یزدی آرش ایران نوین تهران بهزاد روستایی رد - (انصراف کاربر)
6 مرضیه مرادی پادشاه توسن تهران مرکز پرورش پارت رد - (انصراف کاربر)
7 محمد سیاه منصوری آوات میثاق تهران پارسا سیاه منصوری رد - (انصراف کاربر)
8 محمد سیاه منصوری یولسا میثاق تهران احسان سیاه منصوری رد - (انصراف کاربر)
9 محمد سیاه منصوری گلبهار میثاق تهران مهدی یل ابادی رد - (انصراف کاربر)
10 محمد سیاه منصوری یانارداغ میثاق تهران اصغر امینی رد - (انصراف کاربر)
11 فردین عبادی ستایش میثاق تهران میثاق سیاه منصوری رد - (انصراف کاربر)