لیست سوارکاران ثبت نامی

رویداد بیست و پنجم پرش با اسب استان تهران: اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 حسین قدیرلی یونیک آرام تهران ستایش عیوضی تایید (خارج رده)
2 نگین حدادزاده زازا هانتر شهداء تهران نگین حدادزاده تایید (خارج رده)
3 محمد حسین مکاری نژاد آیکتچر ثقفی تهران امیر سلیمی تایید
4 محمد حسین مکاری نژاد همیلتن ثقفی تهران امیر سلیمی تایید (خارج رده)
5 محمد مهری آسمان شهداء تهران آقای کسالایی تایید
6 مجید نبی لو آلونا زد شهداء تهران سلیمانی تایید (خارج رده)
7 حمیدرضا استرکی اتابای شبدیز تهران حمید رضا استرکی تایید (خارج رده)
8 حمیدرضا استرکی ابتین شبدیز تهران حمید رضا استرکی تایید (خارج رده)
9 علیرضا میرزائی سایمون الغدیر تهران خانم اخگر تایید (خارج رده)
10 محمد کریمی اپریشن وی دی ال شهداء تهران زهرا کاموس تایید (خارج رده)
11 محمد کریمی بونیتا شهداء تهران اسماعیلی تایید (خارج رده)
12 محمد گرایلی سان فین فین شهداء تهران آقای احسانی تایید (خارج رده)
13 علیرضا وفائی ینیچری سیاهپوش تهران سیاهپوش تایید
14 محمد سیاه منصوری آوات میثاق تهران تایید (خارج رده)
15 محسن جدیدی (مونت رز) شهداء تهران تایید
16 امیر مهدی عابدینی (افسون) شهداء تهران تایید
17 محمد سیاه منصوری (یولسا) میثاق تهران تایید