لیست سوارکاران ثبت نامی

رویداد بیست و چهارم پرش استان تهران: رده E

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 سعید عزتی آی گل نکونام توسن تهران دکتر مریم فتحی تایید
3 محمد سیاه منصوری پرند میثاق تهران رویا بنایی تایید
4 یوسف احمدی بیچ توسن تهران یوسف احمدی تایید
5 سینا عزتی آدرینا زد توسن تهران تایید (خارج رده)
6 امیر سقایی میلانی (زیبا) توسن تهران تایید
7 امیر سقایی میلانی ایلکان تهران تایید
8 حسین انصاری (گل بهار) میثاق تهران تایید
2 مجید ساکی بارباریس توسن تهران سید علی رضا فهیم زاد رد