لیست سوارکاران ثبت نامی

رویداد بیست و چهارم پرش استان تهران: سوار مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 حمیده فتحی دامانتا بلا توسن تهران دکتر مریم فتحی تایید داخل رده
2 سعیده فتحی آلاله توسن تهران حامد شکرزاده تایید داخل رده
3 محمدرضا عربی درویش خان توسن تهران محمدرضا عربی تایید
5 مسیح فارسی میشا توسن تهران سینا عزتی تایید
7 مجید ساکی بارباریس توسن تهران سید علی رضا فهیم زاد تایید (خارج رده)
8 حسین انصاری (گل بهار) میثاق تهران تایید
4 سعیده فتحی آی گل نکونام توسن تهران دکتر مریم فتحی رد
6 سینا عزتی آدرینا زد توسن تهران حمیده فتحی رد (خارج رده)