لیست سوارکاران ثبت نامی

رویداد بیست و چهارم پرش استان تهران: اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 سعید عزتی میشا توسن تهران سینا عزتی تایید
2 محمد سیاه منصوری فارلا میثاق تهران پرهام کردبچه تایید (خارج رده)