لیست سوارکاران ثبت نامی

رویداد بیست و سوم پرش با اسب در باشگاه بام: اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 حسین قدیرلی ایراندخت آرام تهران علیرضا جعفری تایید (خارج رده)
2 رضا بخشی دزموند بوی آرام تهران آیدین حمیدی پسند تایید
3 مجید منصوری گلتن الوند تهران نوشین موسوی نمین تایید
4 شایان شایگان کونتوری2 تک سواران نادری شمال تهران پاکدامن تایید (خارج رده)
5 سیدایمان حسینی جاینت رخش صبا تهران خانم شکاری تایید (خارج رده)
6 مسعود دست پیمان ژوبین نوروز آباد تهران امیر و صدف دست پیمان تایید
7 مهدی رضایی پائول آریاسب تهران مهدی رضایی تایید (خارج رده)
8 علی رحمتی (فست دی) بام تهران تایید
9 معین قسمتی (شس) بام تهران تایید
10 محمد زرین (مهبدخان) شهاب تهران تایید
11 علیرضا میرزائی (سایمون) الغدیر تهران تایید
12 رضا بخشی (ارشک) آرام تهران تایید
13 علیرضا علیرضایی (سایمون) جم تهران تایید
14 رضا جلالی (واینا) بام تهران تایید
15 سعید رضا ساعدی (کوئک لیدی) آریاسب تهران تایید
16 ابراهیم اشموعیل (زینگال) ابرش تهران تایید