لیست سوارکاران ثبت نامی

رویداد بیست و سوم پرش با اسب در باشگاه نزاجا: رده C1 بزرگسال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 فرنام عمیقی کارولین ام نزاجا تهران فرنام عمیقی تایید
2 بهرام وجدانی تورنتو شهداء تهران Shabestari horses تایید
3 امیرحسین دارابی کویین زد نزاجا تهران ملک نیا تایید
4 امیرحسین دارابی جامبو نزاجا تهران دکتر میری تایید
5 امیرحسین دارابی وست ویرجینیا نزاجا تهران مومنی تایید
6 امیرحسین دارابی ملورین نزاجا تهران علاءالدینی تایید
7 حمیدرضا حاجی کندی دوبریا کمرد تهران والی تبار تایید
8 حمیدرضا حاجی کندی دودسا نزاجا تهران اشکان الهیان تایید
9 محمد زرین یونیک شهاب تهران شهاب حاجی احمدی تایید
10 محمد زرین هکتور شهاب تهران شهاب حاجی احمدی تایید
11 حسن صفدری (کوئین) تهران تایید
12 امیر زاهدی (کلازین) تهران تایید
13 مهدی پولادوند (کازابلانکا) تهران تایید
14 حسن صفدری (الکسیز) تهران تایید
15 سامان دارابی (کلایس) تهران تایید
16 امیر زاهدی (آیرا) تهران تایید
17 حسن صفدری (اسکادا) تهران تایید
18 علی پولادوند (جی جی) تهران تایید
19 احسان سقائیان (تارازد) تهران تایید
20 حسن صفدری (لودویگو) تهران تایید
21 امیر زاهدی (بیگ بوی) تهران تایید
22 رضا جعفری (تورنادو) تهران تایید
23 حسن صفدری (سیدنی) تهران تایید
24 سامان دارابی (آنت) تهران تایید
25 حسن صفدری (آنت) تهران تایید
26 امیرحسین دارابی (دوونین) تهران تایید
27 امیر زاهدی (گرجی جی) تهران تایید
28 حسن صفدری (امیکل) تهران تایید