لیست سوارکاران ثبت نامی

رویداد بیست و سوم پرش با اسب در باشگاه نزاجا: رده C جوان

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 حمیدرضا حاجی کندی دیلایت کمرد تهران والی تبار رد (خارج رده)