لیست سوارکاران ثبت نامی

رویداد بیست و سوم پرش با اسب در باشگاه نزاجا: رده C نوجوان

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 مهدی پولادوند کازابلانکا سیاهپوش تهران نهال دهقانپور رد
2 مهدی پولادوند سیلیا سیاهپوش تهران دکترمختاری رد