لیست سوارکاران ثبت نامی

رویداد بیست و سوم پرش با اسب در باشگاه نزاجا: اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 هومان جلالی گلد من زد نزاجا تهران شرکت اسب ریس تایید
2 هومان جلالی کنگراتس نزاجا تهران شرکت اسب ریس تایید
3 امیرحسین دارابی اسکای مستر نزاجا تهران اصغری تایید
4 حسین حاجی کندی کیمیا سیاهپوش تهران سنجر سیاهپوش تایید
5 محمد صنعتگر (رخش) نزاجا تهران تایید
6 حسن صفدری (میلتون) نزاجا تهران تایید
7 سامان دارابی (کلارینو) الغدیر تهران تایید
8 محمد جواد صفایی (اگنتا) سیاهپوش تهران تایید
9 علیرضا وفائی (ین چری) سیاهپوش تهران تایید
10 امیرحسین دارابی (اسکای ) الغدیر تهران تایید
11 محمد صنعتگر (لموند) نزاجا تهران تایید
12 مازیار یزدانی (کرانی) نزاجا تهران تایید