لیست سوارکاران ثبت نامی

ششمین رویداد هیأت - حلول ماه مبارک رمضان: اسب زایچه ایران

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 سعید عزتی ویونا آذین توسن تهران امیر فدایی تایید
2 امیر سقایی میلانی ایلکان توسن تهران پارت تایید
3 محمد سیاه منصوری آوات میثاق تهران پارسا سیاه منصوری تایید
4 سینا عزتی یلسر توسن تهران فاطمه فتحی تایید
5 سعید عزتی کیلیپس توسن تهران محمد علی احمدی تایید
6 فردین عبادی ستایش میثاق تهران میثاق سیاه منصوری تایید (خارج رده)
7 محمد سیاه منصوری دل دل میثاق تهران محمد رضا عربی تایید
8 امیر سقایی میلانی گوگ جرن توسن تهران پارت تایید
9 سعید عزتی چاودرخان توسن تهران علی اکبر قره چلو تایید
10 یوسف احمدی بیچ توسن تهران یوسف احمدی تایید
0 امیر سقایی میلانی زیبا پرنس توسن تهران پارت رد (انصراف کاربر)