لیست سوارکاران ثبت نامی

ششمین رویداد هیأت - حلول ماه مبارک رمضان: E

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 مجید ساکی آی گل نکونام توسن تهران مجیدساکی تایید
2 میثم صفویه کورادو135 تک سواران نادری شمال تهران علی پاکدامن لاهیجی تایید (خارج رده)
4 علی اسب افکن بهزاد ثقفی تهران مهدی شیری تایید
6 مسیح فارسی دامانتا بلا توسن تهران دکتر مریم فتحی تایید (خارج رده)
7 میثم صفویه تنسی 2 تک سواران نادری شمال تهران محمد پاکدامن لاهیجی تایید (خارج رده)
3 مسعود دست پیمان ژوبین نوروز آباد تهران امیر و صدف دست پیمان رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
5 مجید ساکی بارباریس توسن تهران سیدعلیرضافهیمزاد رد (انصراف کاربر)