لیست سوارکاران ثبت نامی

ششمین رویداد هیأت - حلول ماه مبارک رمضان: سوار مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 امیر فدایی ویونا آذین توسن تهران امیر فدایی تایید
2 مجید ساکی بارباریس توسن تهران سیدعلی رضا فهیم زاد تایید (خارج رده)
3 مسیح فارسی دامانتا بلا توسن تهران دکتر مریم فتحی تایید (خارج رده)
4 علیرضا قیدر کیلیپس توسن تهران محمد علی احمدی تایید
5 مهری مروت پور بیچ توسن تهران یوسف احمدی تایید