لیست سوارکاران ثبت نامی

ششمین رویداد هیأت - حلول ماه مبارک رمضان: اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 فردین عبادی ستایش میثاق تهران میثاق سیاه منصوری تایید (خارج رده)
2 میثم صفویه کورادو135 تک سواران نادری شمال تهران علی پاکدامن لاهیجی تایید (خارج رده)
3 وحید خادمی ایکس من توسن تهران اقای وحید خادمی تایید
4 مسعود دست پیمان ژوبین نوروز آباد تهران امیر و صدف دست پیمان تایید
5 محمد سیاه منصوری رعنا میثاق تهران میثم بو به تاش تایید