لیست سوارکاران ثبت نامی

مسابقه اسب خالص ایرانی: مسابقه اسب‌های خالص ایرانی زیر 12 سال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 علیرضا جمالی خیبر پارادایس اصفهان علیرضا جمالی تایید