لیست سوارکاران ثبت نامی

پنجمین رویداد پرش با اسب هیأت (شهدا): C بزرگسال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 محمد محمدزاده دانت لیدی شهدای سوهانک تهران مصوری تایید
2 محمد حسین مکاری نژاد کالادور ٢ ثقفی تهران وعیدی تایید
3 حسن صفدری (کوئیت کلتو) نزاجا تهران تایید (خارج رده)
4 سید حمیدرضا جوزی کلرادو الغدیر تهران خانم شکر چی تایید
5 امیرحسین دارابی وینس نزاجا تهران اژدری تایید
6 بهرام وجدانی آلورس شهداء تهران نیاورانی تایید
7 علی راستگوپسند کوپاکابانا الغدیر تهران علی راستگوپسند تایید
8 محمد گرایلی دلادی شهداء تهران افضلی تایید
9 نوید نجفیان دارینو کوثر تهران نوید نجفیان تایید
10 محمد زرین موستانگ شهاب تهران شهاب حاجی احمدی تایید
11 فربد فیلابی فایتر حسام خراسان رضوی حلمی تایید
12 حسن صفدری بومیلا نزاجا تهران آقای مهندس علی محمدی تایید
13 امیرحسین ریحانیان ویلن نوی وه شهداء تهران ریحانیان تایید
14 محمد حسین مکاری نژاد سلسینا ثقفی تهران سلیمی تایید
15 محمد مهری وات اور شهداء تهران طاهره انیسی تایید
16 محسن جدیدی الباترس دو پچیس شهداء تهران جدیدی تایید
17 میثم صفویه کونتوری2 تک سواران نادری شمال تهران پاکدامن تایید
18 سامان دارابی کامبیناتور الغدیر تهران اقای زاینده تایید
19 علیرضا معتمد راد کاسادو زد ثقفی تهران معتمدراد تایید
20 حسن صفدری (بیلاری) نزاجا تهران تایید
21 سید حمیدرضا جوزی البیسکه الغدیر تهران زاینده تایید
22 علی راستگوپسند انریکو الغدیر تهران علی راستگوپسند تایید
23 شاهین شانت زینلوند داچز شاهین شانت تهران شاهین شانت زینلوند تایید
24 محمد زرین ایس شهاب تهران شهاب حاجی احمدی تایید
25 بهرام وجدانی چیکو شهداء تهران حمید رضایی تایید
26 محمد گرایلی کامونیکا شهداء تهران افضلی تایید
27 محمد حسین مکاری نژاد کنجورا ثقفی تهران سلیمی تایید
28 امیرحسین دارابی مارتینی نزاجا تهران سیدجواد جلالی تایید
29 نوید نجفیان کودینا کوثر تهران نوید نجفیان تایید
30 بهرام وجدانی زاکسن شهداء تهران رضا پورمقدم تایید
31 حسن صفدری لونا نزاجا تهران تایید
0 امیرحسین دارابی وست ویرجینیا نزاجا تهران مومنی رد (انصراف کاربر)
0 امیرحسین دارابی کلاویر نزاجا تهران محمدی رد (انصراف کاربر)