لیست سوارکاران ثبت نامی

پنجمین رویداد پرش با اسب هیأت (دشت بهشت): O2 مالکین

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 سینا جوشقانی (کوئین تین) دشت بهشت البرز تایید (خارج رده)
2 حمیدرضا حسینی ونوس پاییزان تهران مسعود سهرابی تایید (خارج رده)
3 سینا جوشقانی کلدکیس دشت بهشت البرز تایید خارج رده (خارج رده)
5 کاوه حسینی تاوینا کاوه تهران کاوه حسینی تایید خارج رده
6 سروش غروی (ادتندر) دشت بهشت البرز تایید خارج رده
7 سروش غروی آنه لوت دشت بهشت البرز تایید خارج رده
8 حمیدرضا حسینی جینا الیویا پی.اس پاییزان تهران مسعود سهرابی تایید (خارج رده)
9 سینا جوشقانی (کارل) دشت بهشت البرز تایید خارج رده (خارج رده)
10 سروش غروی (کلئو) دشت بهشت البرز تایید سوار میکائل اوچو تورینا (خارج رده)