لیست سوارکاران ثبت نامی

پنجمین رویداد پرش با اسب هیأت (دشت بهشت): E

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 سروش غروی (سربلکی) دشت بهشت البرز تایید خارج رده (خارج رده)
2 سینا جوشقانی (لی هزل ود) دشت بهشت البرز تایید خارج رده (خارج رده)
3 سروش غروی آنه لوت دشت بهشت البرز تایید خارج رده (خارج رده)
4 حمیدرضا حسینی گلدیمار پاییزان تهران مسعود سهرابی تایید (خارج رده)
5 سروش غروی (لومینا) دشت بهشت البرز تایید خارج رده (خارج رده)
6 نیلوفر سنایی زارا چیتگر تهران نیلوفر سنایی تایید
7 سروش غروی جینا ای اچ دشت بهشت البرز تایید سوارکار آوااحتشام (خارج رده)
8 ابوالفضل منصوری زعوس چیتگر تهران ابوالفضل منصوری تایید (خارج رده)
10 مهدیه طباطبایی سینتیا اس بام تهران طباطبایی تایید
11 رها کوشافر زاگیتا اسب ایران تهران تایید (خارج رده)
12 ابوالفضل منصوری بارون کارلوس چیتگر تهران تایید (خارج رده)
13 همایون رضایی اریش تایم اچ فیروز البرز مارال رحمانی شجاعی تایید (خارج رده)
14 حمیدرضا حسینی جینا الیویا پی.اس پاییزان تهران مسعود سهرابی تایید (خارج رده)
15 سروش غروی لینوس دشت بهشت البرز تایید سوار میکائل اوچو تورینا (خارج رده)
16 سینا جوشقانی (کارل) دشت بهشت البرز تایید
9 سینا جوشقانی (لی هزل ود) دشت بهشت البرز رد خارج رده (انصراف کاربر) (خارج رده)