لیست سوارکاران ثبت نامی

پنجمین رویداد پرش با اسب هیأت (دشت بهشت): سوار مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 هدیه زنوزی زاده وانیا بام تهران هدیه زنوزی زاده تایید
2 کاوه حسینی تاوینا کاوه تهران کاوه حسینی تایید (خارج رده)
3 نیلوفر سنایی زارا چیتگر تهران نیلوفر سنایی تایید
4 محمد کریمی پیاژه دشت بهشت تهران محمد کریمی تایید
5 اصغر حیدری مشکول پرنس آذین تهران اصغر حیدری مشکول تایید
6 حسین مصباح آپریکات دوقلوها البرز فراز الوانی تایید
7 حمیدرضا حسینی گلدیمار پاییزان تهران مسعود سهرابی تایید (خارج رده)
8 مهدی نعمتی فنتسی بام تهران تایید (خارج رده)
9 ابوالفضل شکوفان سیلور چیتگر تهران تایید
10 رها کوشافر زاگیتا اسب ایران تهران تایید (خارج رده)
11 فرج قاسمی گلالک قاسمی راد قم تایید (خارج رده)
12 فرج قاسمی اسکار راد قم تایید (خارج رده)