لیست سوارکاران ثبت نامی

پنجمین رویداد پرش با اسب هیأت (دشت بهشت): اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 سروش غروی (کارولین) دشت بهشت البرز تایید (خارج رده)
2 سینا جوشقانی (پیکی) دشت بهشت البرز تایید (خارج رده)
3 سروش غروی سلین دشت بهشت البرز تایید (خارج رده)
4 فراز الوانی لید بالدوین دوقلوها البرز فراز الوانی تایید
5 سروش غروی پیاژه دشت بهشت البرز تایید
6 ابوالفضل منصوری بارون کارلوس چیتگر تهران تایید (خارج رده)
7 مهدی نعمتی فنتسی بام تهران تایید (خارج رده)
8 سروش غروی لینوس دشت بهشت البرز تایید (خارج رده)