لیست سوارکاران ثبت نامی

چهارمین رویداد پرش با اسب هیأت به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان: B جوان

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
2 ملیکا غروی لوتز آزمون تهران ملیکا غروی تایید (خارج رده)
3 کیان شیرطاونی نوووریس ابرش تهران شیرطاونی تایید
4 فائزه غروی الویتا آزمون تهران فائزه غروی تایید (خارج رده)
5 رامین شهابی لو آزمون تهران حانیه مهدیزاده تایید (خارج رده)
6 دینا حبیبی توآندو ون د ویو لوی حبیبی تهران حبیبی تایید توآندو لَوی
7 محمدابوالحسنی زاده زیمون آزمون تهران ابوالحسنی زاده تایید
8 امیرحسین رحیمی کارینا فرمان آرا البرز امیرحسین رحیمی تایید
9 سپهر سلامت شریف سلیم فرمان آرا تهران شریف تایید
10 ایمان کریمی فر یوتو آزمون تهران ایمان کریمی فر تایید (خارج رده)
12 ملیکا غروی دژان آزمون تهران ملیکا غروی تایید (خارج رده)
13 امیر ارسلان تنباکوکار دوبلین بام تهران امیربهادر تنباکوکار تایید
14 کیان شیرطاونی بیلی جی جی ابرش تهران شیرطاونی تایید
15 فائزه غروی گلوریا آزمون تهران فائزه غروی تایید (خارج رده)
16 دانیال محزون ایگوزا آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
17 کیانا فکوریان بُرن تو فلای آزمون تهران فکوریان تایید
1 امیررضا صف شکن واکی کی آریاسب تهران صف شکن رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
11 امیررضا صف شکن کلیو کاساندارا آریاسب تهران صف شکن رد (انصراف کاربر) (خارج رده)