لیست سوارکاران ثبت نامی

چهارمین رویداد پرش با اسب هیأت به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان: اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 رایان رمضانی پور فیونر آریاسب تهران رمضانی پور تایید (خارج رده)
2 ابوالفضل منصوری سیلور چیتگر تهران ابوالفضل شکوفان تایید (خارج رده)
3 تارخ پرند آفابل آزمون تهران پارسا نجفی تایید
4 شایان شایگان کندر196 تک سواران نادری شمال تهران پاکدامن تایید
5 امیرحسین دارابی جیسی نزاجا تهران معماریان تایید
6 حمید رضا کارخانهء دراگون ابرش تهران آقای دکتر ویسه تایید
7 محمد رضا طراحیان ایدن ایس حبیبی تهران خانم جعفریان تایید
9 مجید مقصودی کیو کامیلو ایران نوین تهران دکتر احد زارع تایید
10 محمد گرایلی کامانتازد شهداء تهران افضلی تایید (خارج رده)
11 سروش غروی پیاژه دشت بهشت البرز تایید
12 ابوالفضل منصوری ژوپین چیتگر تهران مروا قاسمی بلیغی تایید (خارج رده)
13 تارخ پرند اینکردبل آزمون تهران داور تایید
14 شیما عبدالرزاق ویبولو چیتگر تهران مهدیزاده تایید (خارج رده)
15 محمد ابراهیم مظفری آرژانتینیوس ثقفی تهران محمد مظفری تایید (خارج رده)
16 دلارام عارف نعمتی دیامانتا آزمون تهران ... تایید (خارج رده)
17 رایان رمضانی پور اسکارلت آریاسب تهران رمضانیپور تایید (خارج رده)
18 سجاد عابدینی کشمیر مرکز پرورش اسب کیان تهران سجاد عابدینی تایید (خارج رده)
20 مسعود ایلخانی گاروس نزاجا تهران اقای یاسی تایید
21 محمد شیرازی لرد آزمون تهران سیده شایلی میر اشرافی تایید (خارج رده)
22 ابوالفضل منصوری بیوتی چیتگر تهران هادی دهقان تایید (خارج رده)
23 طاهر عبدی آیریس نمک آبرود تهران خانم ایزدی تایید (خارج رده)
24 تارخ پرند زایونیک آزمون تهران شریفی تایید (خارج رده)
25 سیاوش کریمی هاینیکی نمک آبرود تهران طاهر عبدی تایید (خارج رده)
26 امید غریبی جنیکیه وی ایندگان تهران غریبی تایید
0 سلمان ثقفی تیفانی ثقفی تهران شراگیم حبیبی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
8 حمید حسینعلی ایلان شهاب تهران حمید حسینعلی رد (انصراف کاربر)
11 محمد کریمی پیاژه دشت بهشت تهران محمد کریمی رد (انصراف کاربر)
19 امیرحسین دارابی بی غم فدک تهران معماریان رد (انصراف کاربر)