لیست سوارکاران ثبت نامی

دومین رویداد پرش با اسب شرق شهر کرج: C نوجوان

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 ارمان افشارپور اوییان چیتگر تهران ارمان افشارپور تایید
2 ارمان افشارپور کالیدا شبدیز تهران ارمان افشارپور تایید