لیست سوارکاران ثبت نامی

دومین رویداد پرش با اسب شرق شهر کرج: C1 بزرگسال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 نغمه خانجانی سیسیلیا-آر ابرش البرز خانجانی تایید (خارج رده)
2 نغمه خانجانی لویی سان ابرش البرز صاعد خانجانی تایید
3 آرش رحمتی هارتاگو زِد فرمان آرا البرز رحمتی تایید