لیست سوارکاران ثبت نامی

دومین رویداد پرش با اسب شرق شهر کرج: رده E

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 آرش رحمتی هارتاگو زِد فرمان آرا البرز رحمتی تایید
2 آرش رحمتی کلترانه فرمان آرا البرز رحمتی تایید (خارج رده)