لیست سوارکاران ثبت نامی

دومین رویداد پرش با اسب شرق شهر کرج: سوار مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 حسین مصباح آپریکات دوقلوها البرز فرازالوانی تایید